El Durazno

PROJECT VOOR INTEGRALE VORMING IN EL DURAZNO, CHINAUTLA

Verantwoordelijken: María Magdalena (Marleen) Renders, Ana Evelyn Vazquez,
Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria

Situatiebeschrijving:
El Durazno is een landelijk indianendorp dat behoort tot de gemeente Chinautla. Samen met de omringende ravijnen, die de laatste jaren zijn ingenomen door inlandse migranten vormt het de parochie Santo Hermano Padro.
Door de slechte en smalle paden zijn de woningen moeilijk bereikbaar.
Ingang van het dorp “El Durazno”
Eén woning wordt door twee of meer huishoudens gedeeld. Deze situatie maakt de gezinnen kwetsbaar voor de verspreiding van ziekte en verschillende vormen van geweld. Door de toegenomen criminaliteit is het gekenmerkt als rode zone. Het beperkt tevens de integrale ontwikkeling van individuen.
Een volkstelling gehouden in 2014 bepaalt dat 81% van de bevolking ouder dan 15 jaar, de lagere school niet heeft voltooid en dat 12% hiervan helemaal niet kan lezen en schrijven. Het probleem van het gebrek aan toegang tot onderwijs is vooral acuut bij de vrouwen. Helaas heeft dit gevolgen op sociaal en familiaal gebied. Het is een factor van marginalisering, en van economische en politieke problemen. Voor een analfabeet is het moeilijk zijn rechten en plichten te begrijpen en dit leidt tot het voortbestaan van armoede en sociale ongelijkheid.
Omwille van het lage opleidingsniveau en het gebrek aan specialisatie, zijn de mogelijkheden om werk te vinden miniem. 71% van de dorpelingen werken voor eigen rekening, zoals het verkopen van voeding langs de straat, herstellen van schoenen en kleding. Sommige hebben een lapje grond met een varken of koe. 29% van de bevolking is werkzaam in de particuliere sector van de stad. Het grootste deel van de bevolking van het dorp leeft in extreme armoede.
In 18 % van de gezinnen zijn het alleenstaande moeders die de verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van de kinderen. De volkstelling van 2014 beoordeelde het dorp met een hoge prevalentie van chronische ondervoeding bij de kinderen . Deze chronische ondervoeding
wordt veroorzaakt door slechte voeding in de eerste levensjaren (inclusief tijdens de zwangerschapsduur).
Het dorp bezit wel een culturele rijkdom die terug te vinden is bij de mensen op oudere leeftijd. Zij identificeren zich als Pocomam, onderdeel van de Maya-indianen. Zij spreken de taal en behouden hun culturele gewoontes en klederdracht. Bij de jongeren vind je daar nog weinig van terug.
Projectbeschrijving:
Het project is gericht op sociale en humanitaire ontwikkeling.
We richten ons naar de meest kwetsbare bevolking o.a. kinderen, jongeren, analfabeten en vooral vrouwen.
Om de verschillende problemen aan te pakken werken we samen met verschillende instanties. We collaboreren met de parochiepriester, de Universiteit San Carlos van Guatemala, de vereniging van Educación Popular para Adultos, Pastoral Nacional de la primera infancia, seminaristen van de kapucijnen en met vrijwilligers van het dorp.
1. Coöperatie met de Universiteit van San Carlos in Guatemala:
Met het oog om de integrale ontwikkeling van de bevolking van het dorp te waarborgen komen elk jaar twee studenten van de school voor maatschappelijk werk stage doen. Zij bieden professionele ondersteuning aan bij het articuleren van de verschillende behoeften en versterken de actieve deelname van de buurt en de vorming van doelgerichte groepen.
2. Alfabetisatie-groepen:
In samenwerking met de vereniging Volkseducatie voor Volwassenen (Asociación de educación popular para Adultos) begeleiden we in het dorp twee groepen van mensen
die niet kunnen lezen en schrijven. In totaal namen in 2015 vierendertig vrouwen en twee mannen deel. De minimumleeftijd is 15 jaar.
De bedoeling is met het Project kansarme vrouwen en jongeren gevoelig en bewust te maken voor het bestaan van een alternatief soort onderwijs en vorming, dat geen kennis deponeert en opslaat in de hoofden van mensen maar zich juist kenmerkt door een actieve deelname en bijdrage van de leerlingen en het tot stand brengen van veranderingen in hun leefomgeving en in de maatschappij. Daarbij ligt de nadruk op kennis en bewustwording van sociale rechten en problemen die invloed hebben op andere groepen in de maatschappij, zoals vrouwen en jongeren.
Het Project richt zich op EDUCATIE VOOR EEN MENSWAARDIG LEVEN MET GELIJKE KANSEN VOOR VROUWEN EN MANNEN EN ZONDER POLITIEK, HUISELIJK EN SEXUEEL GEWELD. Het gaat om het begeleiden van de groep in de preventie van huiselijk en seksueel geweld tegen vrouwen. Dit wordt gedaan als inhoudelijk onderdeel van het leerproces in lezen en schrijven. We maken deelnemers gevoelig voor de situatie van geweld en ongelijkheid die vrouwen door de geschiedenis heen meegemaakt hebben en nog meemaken.
Op deze manier proberen we mannen en vrouwen in de alfabetiseringsgroep bewust te maken van de urgente noodzaak om preventieve maatregelen te eisen die het gebruik van elke vorm van geweld tegen vrouwen moet voorkomen.
Binnen dit kader stelt de vereniging zich ten doel de persoonlijke emancipatie van de doelgroep te versterken door het zelfrespect van de mensen op te krikken evenals de
hoop dat het mogelijk is een land op te bouwen met meer sociale rechtvaardigheid gebaseerd op wederzijds respect, gelijkheid en het uitoefenen van fundamentele mensenrechten. En waar ze uitstromen met meer zelfrespect, meer kennis over hun rechten en grotere bereidheid om anderen te helpen.
De methodologie die gebruikt wordt, vindt zijn oorsprong in de Volkseducatie, en is ontwikkeld door Pablo Freire. Er wordt gewerkt met de methode van Oraciones Generadoras, met zinnen die discussie en reflectie genereren over onderwerpen zoals de vele vormen van geweld tegen vrouwen, over jongeren die de buurt onveilig maken, etc. Daarnaast vindt er wekelijkse huis aan huis bezoeken plaats om de bewoners te motiveren om actief deel te nemen aan de alfabetiserings groepen en andere activiteiten in het dorp.
3. Project Pastoral de la Primera Infancia:
Pastoral de la primera infancia is geboren uit de succesvolle ervaring van 30 jaar “Pastoral da Criança in Brazilië. Momenteel is het project samengesteld uit 18 dorpelingen die opgeleid zijn sinds juni 2014 en 44 families (kinderen van 0- tot 6 jaar en vrouwen in verwachting) begeleiden.
Het algemene doel van deze groep is: Bijdrage in het reduceren van ziektes, kindersterfte en het verbeteren van de integrale ontwikkeling van moeders en kinderen, dit vanaf de conceptie tot en met het 6de levensjaar.
Om het niveau van een waardig bestaan van de kinderen te bevorderen worden er dorps- en familieactiviteiten georganiseerd.
Thema’s:
A. Integrale Gezondheid (lichamelijk, geestelijk, emotioneel, intellectueel en sociaal-
ecologische)
B. Voeding (in alle stadia van het leven, prioriteit wordt gegeven aan de voeding
tijdens zwangerschap, borstvoeding en aan de voeding voor kinderen tot 6 jaar oud)
C. Food and Nutrition Security (met zijn 4 onderdelen: de beschikbaarheid van voedsel
in het dorp, aangepaste voedsel, strijd tegen consumptie van ongezonde voeding, en het biologische nut van voedingstoffen)
D. Burgerschap (burger registratie, de mensenrechten, de civiele rechten en plichten,…)
4. Kind- en Jeugdgroepen.
In deze groepen werken we samen met studenten, seminaristen en vrijwilligers van het dorp.
Aangepast aan het niveau van de leden wordt er gewerkt met verschillende thema´s en activiteiten, met als doel de kinderen en jongeren een stevige basis te geven door ze bewust te maken dat zij kunnen, moeten en het recht hebben om te dromen van het ´buen vivir´, het mooie leven. Het is de mogelijkheid creëren om nieuwe samenlevingsvormen te scheppen die zich kenmerken door vreedzaamheid, gelijke relaties, liefde, solidariteit en een menswaardig bestaan. Kinderen en jongeren gevoelig maken voor hun situatie, en plaats maken waar zij hun gevoelens en gedachten kunnen uiten. Vorming van proactieve kinderen en jongeren die op basis van hun eigen capaciteiten kunnen meewerken aan een mooiere omgeving en een bijdrage leveren aan de bescherming van hun cultuur en de landelijke omgeving waarin zij leven.

5. Confregua, comisión JPIC (rechtvaardigheid en vrede en integratie van de schepping)
Als religieuzen maken Ana Evelyn en Marleen deel uit van de religieuze organisatie die Confregua heet. Beide zitten we in de commissie Rechtvaardigheid en Vrede en Integratie van de Schepping. Vanuit die comissie steunen we de strijd tegen de volkerenmoord, mijnexploitatie, corruptie, criminalisering van verdedigers van mensenrechten, straffeloosheid en mensenhandel.
De Parochiegemeenschap en de verschillende organisaties met wie we in de parochie werken, delen deze bekommernis en nemen deel aan verschillende concrete activiteiten.
Steun aan de slachtoffers van de volkerenmoord.

Steun aan het geweldloos verzet tegen de mijnexploitatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.